قوانین کلوپ کبوتران مسافتی فامنین

کلوپ کبوتران مسافتی فامنین درتاریخ 1397/11/15تاسیس ودر بهشت کبوتران ثبت شده است.
هدف ما از ایجاد این رشته درشهرستان حفظ وحراست از محیط زیست وجلوگیری از شکار غیر قانونی میباشد.
وفرهنگ سازی هرچه بهتر این رشته درشهرستان.

آخرین بروزرسانی در ۱۹ فروردین ۱۳۹۸ ساعت ۱۵:۴۴